duminică, 3 aprilie 2022

Simplu / Simply

Într-o zi

am să ajung la marginea lumii,

acolo

unde stelele se apleacă peste pământuri

şi unde faruri nu sunt

care să facă lumină...

Într-o noapte

totul va fi

simplu

One day

I will reach to the edge of the world,

there

where the stars bend over the lands

and where there are no lighthouses

to make light...

One night

everything will be

simply

duminică, 27 martie 2022

Shamanism

 

Indiferent dacă te-ai născut în Mongolia, Irlanda, Carpați sau Australia, în prezent ești om pe planeta Pământ, iar Vibraţia Tobei îți va afecta creierul.

„Șamanismul” a fost format din multe tradiții culturale și moduri diferite de a percepe realitatea, iar acele tradiții tribale unice merită toate respectul și conservarea maximă, însă în cele din urmă toate râurile duc la ocean.

Dacă doriți să vă contraziceţi despre cine deține adevărul, dacă credeți că nu puteți practica șamanismul decât dacă sunteți mongol din a 900-a generație, sau aveți sânge celtic pur sau ați trăit într-o peșteră întunecată toată copilăria, atunci vă puteţi îndepărta. Continuați să căutați. Cu siguranță, nu auziți cuvintele pe care le spun sau vibraţia pe care o stârnesc.

Eu vorbesc despre UNITATE. Umanitate. Șamanismul înseamnă a fi om unit cu Mama Pământ.

Dintr-o perspectivă a neuroștiinței, este fascinant să studiem neuroanatomia și efectul tobei șamanice asupra stărilor undelor noastre cerebrale. Există o legătură specifică între stările undelor cerebrale și o mai profundă conștientizare.

Cu toții avem capacitatea de a experimenta cinci stări ale undelor cerebrale: Gamma, Beta, Alpha, Theta și Delta, iar fiecare ne afectează câmpul bioenergetic electromagnetic în mod diferit.

Acel ritm şamanic constant este ca un medicament pentru mintea noastră. Toba sincronizează cele două emisfere ale creierului nostru. Începem să accesăm mai mult din cerebel, partea feminină, intuitivă, instinctuală a creierului. Bătăile ritmice ale inimii tobei a fost primul sunet pe care spiritele noastre l-au auzit vreodată. Căile noastre neuronale s-au format în uter pe baza bătăilor inimii mamei noastre în uter.

Acesta este motivul pentru care este cunoscut și sub denumirea de șamanism din origine. Ne întoarcem literalmente în pântecele cosmic, locul primordial al creației, unde amintirile Pământului sunt stocate în ADN-ul nostru acum „întunecat”.

Cea mai bună parte este că putem stăpâni această percepție cuantică. Este în puterea noastră să schimbăm ritmul creierului nostru și percepția noastră asupra realității, cu vibraţiile tobei.

Femeile sunt șamanii originari ai planetei datorită conexiunii lor strânse cu creația și cu „Mormântul din pântece” al lumii de dincolo. Acea putere a fost luată, dar la un moment dat era o realitate a existenţei noastre.

Vibraţiile tobei vă ajută să ajungeți la această înțelepciune din INTERIOR. Omenirea este mult mai veche decât am fost deturnaţi să credem. Avem mai multe dimensiuni de lumină în corpurile noastre cu care să ne acordăm.

Șerpii cosmici sculptați pe peșterile din Australia sunt aceiași cu șerpii cosmici sculptați pe pietre la Newgrange. Helixul spiralat al ADN-ului și spirala energiei kundalini din măduva spinală sunt modalitățile prin care energia se mișcă în acest univers.

Putem călători prin găurile de vierme din creierul nostru, prin materia neagră care ne încurcă cuantic cu orice altceva din Univers.

Populaţia Dogon din Africa de Vest a știut că Sirius B a avut o stea pitică cu mii de ani înainte ca oamenii de știință să o „descopere”, pentru că noi suntem Universul, experimentându-ne ca niște corpuri. Totul are legătură, suntem interconectaţi!

Suntem oameni indigeni pe Pământ, învăluiți în materia Mamei ca o mantie peste spiritele noastre. Cu toții avem creier, inimă și sisteme energetice. Toți trăim în această realitate multidimensională. Nici o tradiție sau cultură nu are înlocui efectului ritmului asupra creierului nostru.

Desigur, poate fi periculos, și este foarte important să te protejezi, pentru că există o mulțime de falsități și înșelăciuni, iar conectarea la tărâmurile astrale poate deveni periculoasă. Dar nu este mai periculos să trăiești într-un râu de negare, cu voalul tras direct peste simţurile tale?

Dacă aștepți ca știința să descopere înțelepciunea fără a accepta tărâmurile cuantice ale șamanismului, vei aștepta mult timp.

Vibraţiile tobei însă îţi va sincroniza stările undelor cerebrale şi vei ajunge la revelația directă a numeroaselor dimensiuni ale corpurilor noastre de lumină.

Apoi, vei practica șamanismul.

Whether you were born in Mongolia, Ireland, Carpathians or Australia, you are currently a human on planet Earth, and the drum will affect your brain.

“Shamanism” has been formed by many different cultural traditions and modes of perceiving reality, and those unique tribal traditions are all deserving of the utmost respect and preservation, but ultimately all rivers lead to the ocean. 

If you want to argue about who owns the word, if you believe you can’t practice shamanism unless you are a 900th generational Mongolian, or have pure Celtic blood, or lived in a dark cave for your entire childhood, then go away. Keep on scrolling. You are definitely not hearing the words I’m saying or the tune I’m playing.

I’m talking about UNITY. Human-ness. Shamanism is about being a human on Mother Earth.

From a neuroscience perspective it is fascinating to study neuroanatomy and the effect of shamanic drumming on our brain wave states. There is a specific connection between brain wave states and deeper awareness.

We all have the ability to experience five brain wave states: Gamma, Beta, Alpha, Theta, and Delta, and each affect our electromagnetic bioenergy field differently.

That steady shamanic beat is like medicine to our minds. The drum synchronises the two hemispheres of our brain. We begin to access more of the cerebellum, the feminine, intuitive, instinctual part of the brain.  The rhythmic heartbeat of the drum was the first sound our spirits ever heard. Our neural pathways were formed in utero based on the heartbeat of our mother in the womb.

This is why its also known as womb shamanism. We go back literally into the cosmic womb, the primordial place of creation, where the memories of Earth are stored in our ‘dark’ DNA.

The best part is that we can master this quantum perception. It’s in our power to change the rhythm of our brain and our perception of reality with the drum. 

Females are the planet’s original shamans due to their close connection to creation and to the 'Womb Tomb' of the Otherworld. That power was taken, but it’s true. 

The drumbeat allows you to literally reach this wisdom from WITHIN. Humanity is far more ancient than we’ve been led to believe. We have multiple dimensions in our lightbodies to tune into.

The cosmic serpents carved onto the caves in Australia are the same as the cosmic serpents carved onto the stones at Newgrange. The spiralling helix of DNA and the spiral of kundalini energy are the ways that energy moves in this universe. 

We can travel through the wormholes in our brains, through the black matter that quantumly entangles us with everything else in the Universe.

The Dogon people of West Africa have known that Sirius B had a dwarf star thousands of years before scientists “discovered” it, because we are the Universe, experiencing itself as bodies. It all relates! It’s all interconnected!

We are humans indigenous to Earth, wrapped in Mother's matter like a cloak over our spirits. We all have brains, and hearts, and energy systems. We all live in this multidimensional reality. No one tradition or culture has ownership on the effect of rhythm on our brains.

Of course it can be dangerous and there is high importance of protecting yourself, because there’s lots of falsity and trickery, and connecting to astral realms can get dangerous. But it's not any more dangerous than living in a river of denial with the wool pulled squarely over your eyes.

If you wait for science to discover wisdom without accepting the quantum realms of shamanism, you’ll be waiting a long time.

But the vibrations of the drum will synchronize the states of your brain waves and you will reach the direct revelation of the many dimensions of our light bodies.

Then, you can practice shamanism.

miercuri, 9 martie 2022

Cărarea ta ascunsă / Your life path

Abia când laşi în urmă identitatea de victimă,

iar apoi dorinţa de răzbunare,

dorinţa de tratament preferenţial,

când înţelegi cum îi răneşti pe ceilalţi prin ignoranţa ta,

când simţi semnele care ţi se aştern înainte,

când pur şi simplu înţelegi că se întâmplă ceva,

şi apoi modul în care acel ceva ce se întâmplă are legătura cu ceea ce radiezi,

abia acum poţi înţelege câte puţin din calea ta.

 

Cei care nu sunt dispuşi să vadă adevăruri dureroase legate de propria fiinţă,

aceştia nu le pot vedea nici în ceilalţi

şi vor trăi mereu făcând celorlalţi ceea ce li s-a întâmplat lor.

 

Iar, la un moment dat, vei ştii cât de valoroasă e viaţa, energia şi timpul tău,

Vei trăi ca niciodată până acum.

 

Dacă pentru a avea pe cineva alături trebuie să te târăşti,

ridică-te şi lasă dragostea să moară!

 

Dacă pentru a avea doar un ban în plus sau un pas înainte

va trebui să faci eforturi nelumeşti,

acel ban în plus sau pas înainte nu e pentru tine,

fă de acum eforturi nelumeşti să descoperi însă cărarea ascunsă care te aşteaptă,

şi mergi cu încredere acolo unde simţi că îţi e locul.

 

La un moment dat, fiind pe calea ta, vei vedea cu sufletul tău adevăruri cosmice, universale,

evoluţia ta de la acest nivel nu va mai fi doar una personală,

va fi evoluţia întregii umanităţi,

ai cărei cărămidă ai devenit acum, conştient.

Only when you leave your victim identity behind,

and then your desire for revenge,

then you desire for preferential treatment,

when you understand how you hurt others through your ignorance,

when you feel the signs that meet you,

when you just realize something happens,

and then how that something happens has to do with what you're radiating,

only now can you understand a little of your life path.

 

Those who are not willing to see painful truths about their own being,

they cannot see them in others either

and they will always live by doing to others what has happened to them.

 

And, at some point, you'll know how valuable are your life, your energy, and your time.

You will live like never before.

 

If you have to crawl to have someone by your side,

get up and let love die!

 

Whether to just have an extra penny or a step forward

you will have to make enormous efforts,

that extra money or step forward is not for you,

from now on make enormous efforts to discover the hidden path that awaits you,

and go confidently where you feel you belong.

 

At some point, being on your way, you will see with your soul the cosmic, universal truths,

your evolution at this level will no longer be just a personal one,

it will be the evolution of all humanity,

whose brick you have now become, consciously.

Florentis